Chat with us, powered by LiveChat

Giờ giao dịch thị trường

Thời gian nghỉ hàng ngày là giải lao trong giao dịch. Các vị thế không thể được mở hoặc đóng trong thời gian này. Tuy nhiên, lệnh có thể được thực hiện khi thị trường mở cửa trở lại.

Khám phá ngay

Xin lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên tính thanh khoản có sẵn. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi có thể trì hoãn việc mở cửa thị trường hoặc vô hiệu hóa giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.

Cập nhật thị trường (Lịch nghỉ giao dịch)

Sự kiện Ngày tháng Loại Công cụ / Trao đổi Giờ thị trường
24th of November 24/11/2023 Commodities COTTON, OJUSD Opens 16:00
24th of November 24/11/2023 Commodities CORN, SOYBEAN Opens 17:30 and Closes 21:05
24th of November 24/11/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 21:15
24th of November 24/11/2023 Energies BRENT, GASOIL Opens 04:00 and Closes 22:00
24th of November 24/11/2023 Energies WTI Closes 21:30
24th of November 24/11/2023 Spot Metals XCUUSD Opens 02:00 and Closes 21:45
24th of November 24/11/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:30
23rd of November 23/11/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
23rd of November 23/11/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 21:00
23rd of November 23/11/2023 Energies BRENT, GASOIL Opens 04:00 and Closes 21:30
23rd of November 23/11/2023 Energies WTI Closes 21:15
23rd of November 23/11/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 22:30
23rd of November 23/11/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
31st of October 31/10/2023 Indices UK100 Opens 02:00
24th of October - Day After Chung Yeung Festival 24/10/2023 Indices HK50 Opens 03:15
23rd of October - Chung Yeung Festival 23/10/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
20th of October - Day Before Chung Yeung Festival 20/10/2023 Indices HK50 Closes 21:00
9th of October - Thanksgiving Day 09/10/2023 Indices CANADA60 Closed
3rd of October - Day Following Chinese National Day 03/10/2023 Indices HK50 Opens 03:15
2nd of October - Australia Labour Day & Chinese National Day 02/10/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
29th of September - Mid Autumn festival 29/09/2023 Indices HK50 Closes 21:00
25th of September - Heritage Day 25/09/2023 Indices SAFRICA40 Closed
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Indices CANADA60 Closed
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Energies BRENT, GASOIL Closes 20:30
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Energies WTI Closes 20:15
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 20:15
28th of August - August Bank Holiday 28/08/2023 Commodities COFFEER, UKCOCOA Closed
28th of August - August Bank Holiday 28/08/2023 Indices UK100 Closed
25th of August 25/08/2023 Indices UK100 Closes 23:00
9th of August - National Women's Day 09/08/2023 Indices SAFRICA40 Closed
7th of August - Civic Holiday 05/08/2023 Indices CANADA60 Closed
5th of July - Day after USA Independence Day 05/07/2023 Commodities COTTON Opens 15:00
5th of July - Day after USA Independence Day 05/07/2023 Commodities CORN, SOYBEAN Opens 16:30
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Energies BRENT Closes 20:30
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Energies WTI Closes 21:15
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
3rd of July - Canada Day 03/07/2023 Indices CANADA60 Closed
3rd of July - Canada Day 03/07/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:15
23rd of June 23/06/2023 Indices HK50 Opens 04:15
22nd of June 22/06/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
21st of June 21/06/2023 Indices HK50 Closes 22:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Indices DE30 Closes 23:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Energies BRENT, GASOIL Closes 20:30
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Energies WTI Closes 20:15
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
16th of June - National Youth Day(South Africa) 16/06/2023 Indices SAFRICA40 Closed
12th of June - King's Birthday 12/06/2023 Indices AUS200 Opens 10:10
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Commodities COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON Closed
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Indices HK50 Close 11:30
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Close 20:00
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Indices UK100, NORWAY25 Closed
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Energies BRENT, GASOIL Close 20:30
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Energies WTI Close 21:15
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Spot Metals XCUUSD Close 21:30
29th of May - Memorial Day 29/05/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Close 21:15
26th of May - Buddha’s Birthday 26/05/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
26th of May - Buddha’s Birthday 26/05/2023 Indices UK100 Close 23:00
25th of May - Day before Buddha’s Birthday 25/05/2023 Indices HK50 Close 22:00
22nd of May - Victoria Day in Canada 22/05/2023 Indices CANADA60 Closed
18th of May - Day following Constitution Day in Norway 18/05/2023 Indices NORWAY25 Closed
17th of May - Constitution Day in Norway 17/05/2023 Indices NORWAY25 Closed
8th of May - King Charles III's Coronation 08/05/2023 Commodities COFFEER Closed
8th of May - King Charles III's Coronation 08/05/2023 Commodities COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA Open 14:30
8th of May - King Charles III's Coronation 08/05/2023 Indices UK100 Closed
5th of May - Vesak Day 05/05/2023 Indices UK100 Close 23:00
2nd of May - Day Following Labor Day 02/05/2023 Indices STOXX50, DE30 Open 03:15
2nd of May - Day Following Labor Day 02/05/2023 Indices F40 Open 09:00
1st of May - Labor Day 01/05/2023 Commodities COFFEER Closed
1st of May - Labor Day 01/05/2023 Commodities COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA Open 14:30
1st of May - Labor Day 01/05/2023 Indices F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRIA40, SPAIN35 Closed
27th April - Freedom Day 27/04/2023 Indices SAFRICA40 Closed
25th April - ANZAC Day 25/04/2023 Indices AUS200 Opens 10:10
11th April - Day after Easter Monday 11/04/2023 Indices STOXX50, DE30 Opens 03:15
10th April - Easter Monday 10/04/2023 Commodities COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA Open 14:30
10th April - Easter Monday 10/04/2023 Indices CN50 Open 04:00
10th April - Easter Monday 10/04/2023 Indices AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 Closed
7th April - Good Friday 07/04/2023 Commodities COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA Closed
7th April - Good Friday 07/04/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225, CN50 Close 16:15
7th April - Good Friday 07/04/2023 Indices AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 Closed
7th April - Good Friday 07/04/2023 Energies WTI, BRENT, GASOIL Closed
7th April - Good Friday 07/04/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD, XCUUSD Closed
6th April - Day before Good Friday 06/04/2023 Indices NORWAY25 Closed
6th April - Day before Good Friday 06/04/2023 Indices STOXX50, DE30 Closes 23:00
5th April - Ching Ming Festival 05/04/2023 Indices NORWAY25 Close 14:00
5th April - Ching Ming Festival 05/04/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed

Xin lưu ý giờ giao dịch trong ngày lễ có thể thay đổi dựa trên thanh khoản khả dụng. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi sẽ đóng giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.

Khám phá ngay

Nghiêm túc về việc Giao dịch?

Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo

Đăng ký ngay